TRAMWEG–STICHTING

Vacature Secretaris TS

In goede banen

Het bestuur van de TS zoekt een nieuwe secretaris. De huidige secretaris is per 1 december 2016 benoemd tot voorzitter. De functie van TS-secretaris is een inspirerende, uitdagende en plezierige bezigheid die zich goed laat combineren met de overige dagelijkse bezigheden en beleving van de tramhobby.

Profiel:
De secretaris van de TS is een gedegen, onpartijdige, contactrijke en aanspreekbare bestuurder die een goede communicatie binnen het werkgebied hoog in het vaandel heeft staan.
Hij/zij vervult taken op het gebied van bestuur, administratie en externe contacten.

Taken:
* Bestuur:
- organiseren en verslagleggen van bestuursvergaderingen (min. 5x per jaar, donderdagavonden in Rotterdam)
- bestuursbesluiten meedelen en uitleggen aan betrokkenen en achterban
- regelmatig overleg met voorzitter en penningmeester (tevens donateursadministrateur) per e-mail en telefoon (wekelijks)
- afhandelen van urgente betalingen bij ontstentenis van de penningmeester
- bewaken van het rooster van aftreden
- de TS vertegenwoordigen bij manifestaties en feestelijkheden van werkgroepen, beheersmaatschappijen, musea en bevriende organisaties
- de TS vertegenwoordigen bij landelijke organisaties waarbij de TS is aangesloten: Historisch Railvervoer Nederland (2 zaterdagen per jaar); Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (1 dag per jaar)
- maandelijkse declaraties van restauratieprojecten (marginaal) toetsen en doorzenden aan penningmeester
- toekenning tweejaarlijkse Jan Voermanprijs voorbereiden (eens in de 4 jaar namens TS)
- beheren van het TS-archief (digitaal en papier, omvang resp. 2GB en ca. 3 bananendozen)

* Donateurs:
- voorbereiden en verslagleggen van de donateursvergadering (1x per jaar, april/mei) in overleg met de roulerende gastheer

* Kwartaalblad Op Oude Rails:
- beheren van de nazendingsvoorraad van Op Oude Rails (ca. 1 meter plankruimte, 15 ex. per editie)
- het nazenden van eventueel onjuist bezorgde exemplaren van Op Oude Rails

* Fungeren als correspondentie-adres van de Tramweg-Stichting:
- het beheren van de e-mail-inbox
- het beantwoorden van e-mails, telefoontjes, brieven en mondelinge vragen

Serieuze kandidaten kunnen zich melden bij het huidige secretariaatsadres (Julianastraat 49, 1165 GT Halfweg) of het e-mailadres van het secretariaat, .

naar boven