TRAMWEG–STICHTING

Organisatie

A327
NZH A327 Openluchtmuseum

Geschiedenis en doelstelling

Zo rond 1960 constateerden tramliefhebbers in de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (NVBS) dat er een tijdperk op zijn einde liep. Interlokale trambedrijven als de NZH en de RTM sloten steeds meer lijnen en gingen over op busexploitatie, terwijl de stadstrambedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag druk aan het moderniseren waren. Daarmee verdwenen steeds meer oude trams uit het stads- en streekbeeld.
Uit de museumcommissie van de NVBS kwam in 1965 de Tramweg-Stichting (TS) voort, die zich ten doel stelde historisch belangrijke tramrijtuigen en andere tramobjecten te bewaren, zo mogelijk in rijvaardige toestand. Of, zoals het nu nog altijd in Op Oude Rails staat vermeld:

De Tramweg-Stichting, opgericht op 11 augustus 1965, steunt pogingen om Nederlands trammaterieel te restaureren, voor het nageslacht te bewaren en er zo mogelijk mee te rijden.
Om dat doel te bereiken, probeert de TS financiële middelen te vergaren om daarmee tot sloop gedoemde tramrijtuigen te redden. Niet iedere tram natuurlijk; het moet wel gaan om bijvoorbeeld de laatste vertegenwoordiger van een bepaald type, of een rijtuig met een bijzondere levensloop, etcetera.
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met plaatselijke vervoersmusea, het Nederlands Spoorwegmuseum en andere organisaties op het gebied van industriële archeologie. Ook internationaal bestaan contacten met verwante organisaties die zich bezighouden met het bewaren van mobiel erfgoed.

Voor de duidelijkheid: niet alleen elektrische tramwagens horen tot het werkterrein van de TS, de stichting ontfermt zich ook over loks, rijtuigen en wagons van Nederlandse stoomtrambedrijven, met inbegrip van diesel- en diesel-elektrische motorrijtuigen. Inkomsten krijgt de TS onder meer uit bijdragen van donateurs op onze rekening NL49 RABO 0323 5429 64 (Penn. TS), en uit subsidies van verscheidene fondsen. Verder verlenen vrijwilligers, (vervoers- en andere) ondernemingen, en medewerkers van vervoerbedrijven kostenloos hun medewerking. Het ene tramrijtuig is makkelijker te restaureren dan het andere; soms moeten grote delen nieuw gebouwd worden om een replica te construeren. De kosten kunnen makkelijk oplopen tot € 100.000, en soms nog meer.


Donateur worden?

We verwelkomen u graag als donateur. De minimumdonatie is € 18,-.

U kunt zich per traditionele post opgeven als donateur bij het secretariaat van de TS, Julianastraat 49, 1165 GT Halfweg, of via het aanmeldingsformulier (klik) elders op deze website.

"En als ik donateur ben, wat krijg ik daar dan voor?"

op oude rails
Op Oude Rails nr 250

aanmeldingsformulier (klik)


ANBI

De Tramweg-Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een ANBI zijn voor de schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Over ontvangen erfenissen en schenkingen hoeft de TS als ANBI geen erf- of schenkbelasting te betalen. Regelgeving ANBI.
Verderop op deze pagina vindt u de gegevens die wij als stichting moeten vermelden ingevolge de publicatieplicht voor ANBI′s:

.


Periodieke gift aan de TS?

Aftrekbaar en zonder notaris

Overweegt u een periodieke gift aan de TS te doen, bijvoorbeeld ieder jaar een vast bedrag? Daarvoor is nu geen bezoek aan de notaris meer nodig. Vanaf 1 januari 2014 kunt u dat eenvoudig regelen door samen met de Tramweg-Stichting een formulier van de Belastingdienst in te vullen.

Het moet dan wel gaan om een periodieke gift gedurende minimaal vijf jaar, waarbij de TS minstens eenmaal per jaar een bedrag ontvangt.

Uw periodieke gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Omdat de TS erkend is als een 'culturele instelling met een algemeen nut beogend doel' (culturele ANBI), mag u ieder jaar 100 procent + 25 procent extra van het geschonken bedrag aftrekken. Er geldt wel een drempel voor die extra 25 procent: dat mag maximaal 1250 euro zijn, ook als het basisbedrag hoger is dan 5000 euro.

De toelichting van de Belastingdienst vindt u hier. Gebruik het formulier formulier Periodieke Gift in Geld.

Mocht u geen toegang hebben tot het internet, dan kunt u het formulier per briefpost bij het secretariaat van de TS aanvragen en dan sturen we het u op papier toe.


 

Tramweg-Stichting - ANBI-gegevens

De officiële naam volgens de statuten is Tramweg-Stichting. Deze wordt volledig gebruikt, of afgekort als TS. Statuten van de TS (pdf-bestand).
De Tramweg-Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41150154, niet te verwarren met het RSIN-nummer.
Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Tramweg-Stichting is 0040.65.086.

Contact

e-mail:
Secretariaat Tramweg-Stichting:
(geen bezoekadres)
Julianastraat 49
1165 GT Halfweg

Financiële zaken

Penningmeester:
W. (Wim) Reedijk


telefoon
e-mail:
NL49 RABO 0323 5429 64 t.n.v. Penningmeester Tramweg Stichting

Informatiekraam en TS-assortiment

A. (Aad) Kok
Pollux 65
2651 HC Berkel en Rodenrijs
e-mail:

Redactie kwartaalblad Op Oude Rails

Redactie OOR
Erfvoort 32
2211 DE Noordwijkerhout
0252-375439 (buiten kantooruren)
e-mail:

Contactgegevens van werkgroepen die trams beheren, restaureren en exploiteren: werkgroepenpagina.


Bestuursleden Tramweg Stichting

functie:benoemd door, c.q. afvaardiging van:
voorzitter A. Staal bestuur
secretaris/penningmeester W. Reedijk bestuur
erelid P.P.M. Kalse bestuur
erelid W. Saher bestuur
erelid A. Venderbos bestuur
lid P.H. Hekking donateurs
lid J. v.d. Hurk Stichts Trammuseum
lid R.J. Naber Werkgroep Scheveningen / NVBS
lid   SHM
lid   Amsterdam Vervoer Museum
lid B.A. Schenk RoMeO
lid R. Sparreboom RTM Ouddorp

Beleidsplan

De centrale, statutair vastgelegde doelstelling van de TS is het (doen) restaureren, bewaren en exploiteren van Nederlandse trams van historisch belang. Daartoe werft de TS middelen via donaties van individuele personen en subsidies van instellingen en organisaties.
Restauratieprojecten worden projectmatig uitgevoerd door daartoe door de TS aangewezen werkgroepen van vrijwilligers, waar nodig aangevuld met professionele krachten. Na voltooiing van een restauratieproject wordt het object - doorgaans een rijvaardig tramrijtuig - ondergebracht bij een door de TS te kiezen beheersorganisatie; meestal is dat een bestaand (tram-)museum met een collectie waarin het betreffende object een logische plaats kan innemen. De Nederlandse collectie museumtrams is inmiddels nagenoeg compleet, op enkele projecten na.
De aandacht verschuift dan ook geleidelijk van restauratie en reconstructie naar conservering, beheer en exploitatie. Naast fondsenwerving is dan ook het voortdurend overleg met vervoerbedrijven en musea een primaire activiteit van de TS.
Doel is ook op langere termijn de onmisbare medewerking van deze partners te verzekeren.

Beloningsbeleid

Artikel 11 van de statuten bepaalt dat de bestuursleden van de TS geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Wel kunnen ze onkosten die ze als bestuurslid hebben gemaakt, vergoed krijgen.
De TS heeft geen personeel in dienst.


Verslag van activiteiten

In 2014 konden de volledig gerestaureerde Haagse motorrijtuigen 58 en 77 worden getoond aan het publiek en werden ze goedgekeurd voor ritten op het HTM-net. Het bijbehorende aanhangrijtuig 779 kwam ook gereed en werd ter keuring aangeboden.

Het grondig gereviseerde casco van de Rotterdamse bijwagen 387, representant van een van de weinige Rotterdamse tramtypen die nog ontbreken in de Maasstedelijke collectie, werd overgebracht naar de remise Hillegersberg. Daar werd in 2014 het Rotterdams Trammuseum geopend, en de 387 wordt er verder gerestaureerd.

De grote collectie Amsterdamse tramrijtuigen, die in 2010 door de TS werd aangekocht om ze veilig te stellen voor het nageslacht, wordt in 2015 overgedragen aan een speciaal daarvoor opgerichte beheersstichting, Amsterdam Vervoer Museum. In 2014 werd die overdracht voorbereid.

Ook in 2014 heeft het bestuur van de TS veel tijd besteed aan de zogeheten stallingsproblematiek.
Gerestaureerde trams zijn relatief grote museumobjecten die bovendien specifieke eisen stellen aan de ruimte waar zij worden bewaard. Vooral in de Randstad is de ruimte steeds schaarser, en de huur van opslag- en stallingsruimte op verschillende plaatsen in het land doet een groot beroep op de financiële middelen van de TS.


Financiële verantwoording

BALANS per ultimo 2014

Activa

Het rollend materieel van de Tramweg- Stichting, dat aanwezig is bij de diverse depots en werkgroepen, is nu op de balans opgenomen voor in totaal €35,00.

Op de spaarrekeningen stond per de balansdatum bijna €214.000. Voor zo ver gelden niet direct nodig zijn, worden deze op een spaarrekening overgeboekt. De grote bijdragen worden ontvangen in december, zodat de saldi van de spaarrekeningen in de loop van het jaar aanzienlijk afnemen naar gelang de vordering van de projecten. Op de bankrekeningen stond €27.736.

Het nog te dekken tekort van de veiling Amsterdam is opgelopen tot €47.351. Door het bestuur is besloten, na overleg met de donateursvergadering, in de periode 2014- 2020 jaarlijks 1/7 van dit bedrag af te schrijven. Het balansbedrag begin 2015 zakt daarmee tot €40.586. De kortlopende vorderingen bestaan uit nog te ontvangen huur, de opbrengst van ritten met TS-trams over 2013 van de EMA en advertentie- inkomsten.

Passiva

De exploitatierekening over 2014 heeft een batig saldo van €5.478. Dit saldo is aan de algemene reserve toegevoegd, die hiermee is gestegen tot €21.167. Door de afschrijving op de AOM-collectie ten laste van deze reserve zakt het eind 2014 tot €14.402.

Van het in 2005 uit legaten en giften gevormde Fonds Grote Projecten ad €148.400 resteert in 2014 €33.400. In 2015 wordt na 10 jaar dit fonds opgeheven, de resterende bedragen worden bij de afzonderlijke projecten beheerd.

Een specificatie van de diverse vooruit ontvangen bijdragen is nu op de balans vermeld, dit in verband met de voorgenomen overdracht van de Amsterdamse bijdragen aan AVM. Het saldo van het legaat ten behoeve van de verzelfstandiging van het beheer door avm is €99.464, alle kosten over 2014 voor de Amsterdamse boedel zijn betaald namens de Amsterdamse beheersstichting avm en de geschonken huurbijdragen bijgeboekt. In dit bedrag zijn de voorgenomen betalingen in 2015 van € 22.603 in opgenomen. Het verschil is gedeeltelijk aan AVM uitgekeerd in 2015.

De post Crediteuren is een bedrag van €1.752 en bestaat uit bankkosten, het drukken van de laatste oor van 2014 en de verhuizing van de nbm 28.

Ten slotte hadden 403 donateurs per 31 december 2014 reeds €16.093 aan donaties voor 2015 overgemaakt.

Het restant-voorschot voor de restauratie van de HTM 58 en de 779 bedraagt €16.355.

Evenals eerdere jaren zijn de balanssaldi, de baten en lasten van de werkgroep Scheveningen, de boekwinkel en Op Oude Rails niet in de overzichten van de TS zelf opgenomen, zij zijn wel bekeken door de kascommissie.

Kosten en dekking veiling Amsterdam

Aan het begin van 2014 was nog een saldo van €49.091 te dekken.

Aan giften voor de boedel is €4.240 ontvangen. Doordat het aan de TS toevallende gedeelte huur ongeveer even groot was, stond per saldo op de balansdatum 31 december 2014 nog €47.351 als te dekken. Als gevolg van de hiervoor gemelde afschrijving staat er € 40.586 op de balans per 31-12-2014/01-01-2015.


naar boven