TRAMWEG–STICHTING

Toekomst voor het verleden van de Nederlandse tram

Organisatie

A327
NZH A327 Openluchtmuseum

Geschiedenis en doelstelling

Zo rond 1960 constateerden tramliefhebbers in de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (NVBS) dat er een tijdperk op zijn einde liep. Interlokale trambedrijven als de NZH en de RTM sloten steeds meer lijnen en gingen over op busexploitatie, terwijl de stadstrambedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag druk aan het moderniseren waren. Daarmee verdwenen steeds meer oude trams uit het stads- en streekbeeld.
Uit de museumcommissie van de NVBS kwam in 1965 de Tramweg-Stichting (TS) voort, die zich ten doel stelde historisch belangrijke tramrijtuigen en andere tramobjecten te bewaren, zo mogelijk in rijvaardige toestand. Of, zoals het nu nog altijd in Op Oude Rails staat vermeld:

De Tramweg-Stichting, opgericht op 11 augustus 1965, steunt pogingen om Nederlands trammaterieel te restaureren, voor het nageslacht te bewaren en er zo mogelijk mee te rijden.
Om dat doel te bereiken, probeert de TS financiële middelen te vergaren om daarmee tot sloop gedoemde tramrijtuigen te redden. Niet iedere tram natuurlijk; het moet wel gaan om bijvoorbeeld de laatste vertegenwoordiger van een bepaald type, of een rijtuig met een bijzondere levensloop, etcetera.
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met plaatselijke vervoersmusea, het Nederlands Spoorwegmuseum en andere organisaties op het gebied van industriële archeologie. Ook internationaal bestaan contacten met verwante organisaties die zich bezighouden met het bewaren van mobiel erfgoed.

Voor de duidelijkheid: niet alleen elektrische tramwagens horen tot het werkterrein van de TS, de stichting ontfermt zich ook over loks, rijtuigen en wagons van Nederlandse stoomtrambedrijven, met inbegrip van diesel- en diesel-elektrische motorrijtuigen. Inkomsten krijgt de TS onder meer uit bijdragen van donateurs op onze rekening NL49 RABO 0323 5429 64 (Penn. TS), en uit subsidies van verscheidene fondsen. Verder verlenen vrijwilligers, (vervoers- en andere) ondernemingen, en medewerkers van vervoerbedrijven kostenloos hun medewerking. Het ene tramrijtuig is makkelijker te restaureren dan het andere; soms moeten grote delen nieuw gebouwd worden om een replica te construeren. De kosten kunnen makkelijk oplopen tot € 100.000, en soms nog meer.


Donateur worden?

We verwelkomen u graag als donateur. De minimumdonatie is € 18,-.

U kunt zich per traditionele post opgeven als donateur bij het secretariaat van de TS, Erfvoort 32, 2211 DE Noordwijkerhout, of via het aanmeldingsformulier (klik) elders op deze website.

"En als ik donateur ben, wat krijg ik daar dan voor?"

op oude rails
Op Oude Rails nr 250

aanmeldingsformulier (klik)


ANBI

De Tramweg-Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een ANBI zijn voor de schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Over ontvangen erfenissen en schenkingen hoeft de TS als ANBI geen erf- of schenkbelasting te betalen. Regelgeving ANBI.
Verderop op deze pagina vindt u de gegevens die wij als stichting moeten vermelden ingevolge de publicatieplicht voor ANBI′s:

.


Periodieke gift aan de TS?

Aftrekbaar en zonder notaris

Overweegt u een periodieke gift aan de TS te doen, bijvoorbeeld ieder jaar een vast bedrag? Daarvoor is nu geen bezoek aan de notaris meer nodig. Vanaf 1 januari 2014 kunt u dat eenvoudig regelen door samen met de Tramweg-Stichting een formulier van de Belastingdienst in te vullen.

Het moet dan wel gaan om een periodieke gift gedurende minimaal vijf jaar, waarbij de TS minstens eenmaal per jaar een bedrag ontvangt.

Uw periodieke gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Omdat de TS erkend is als een 'culturele instelling met een algemeen nut beogend doel' (culturele ANBI), mag u ieder jaar 100 procent + 25 procent extra van het geschonken bedrag aftrekken. Er geldt wel een drempel voor die extra 25 procent: dat mag maximaal 1250 euro zijn, ook als het basisbedrag hoger is dan 5000 euro.

De toelichting van de Belastingdienst vindt u hier. Gebruik het formulier formulier Periodieke Gift in Geld.

Mocht u geen toegang hebben tot het internet, dan kunt u het formulier per briefpost bij het secretariaat van de TS aanvragen en dan sturen we het u op papier toe.


 

Tramweg-Stichting - ANBI-gegevens

Link naar het standaardformulier met ANBI-gegevens

De officiële naam volgens de statuten is Tramweg-Stichting. Deze wordt volledig gebruikt, of afgekort als TS. Statuten van de TS (pdf-bestand).
De Tramweg-Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41150154, niet te verwarren met het RSIN-nummer.
Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Tramweg-Stichting is 0040.65.086.

Contact

e-mail:
Secretariaat Tramweg-Stichting:
(geen bezoekadres)
Erfvoort 32
2211 DE Noordwijkerhout
0252-375439 (buiten kantooruren)
e-mail:

Financiële zaken

Penningmeester:
W. (Wim) Reedijk
Rudyard Kiplingerf 228
3315 AJ Dordrecht
telefoon 078-6300776
e-mail:
NL49 RABO 0323 5429 64 t.n.v. Penningmeester Tramweg Stichting

Redactie kwartaalblad Op Oude Rails

Redactie OOR
Erfvoort 32
2211 DE Noordwijkerhout
0252-375439 (buiten kantooruren)
e-mail:

Contactgegevens van werkgroepen die trams beheren, restaureren en exploiteren: werkgroepenpagina.


Bestuur en Raad van Advies Tramweg Stichting

Bestuur
functie:  
Voorzitter & Exploitatie Aat de Pruis  
Secretaris & Hfdred. Op Oude Rails Paul Hekking  
Penningmeester Wim Reedijk  
Onderhoud & Projecten Okke Derksen  
Gebouwen & Outillage Fred Hofman  
Erelid P.P.M. Kalse  
Erelid W. Saher  
Erelid J.J.G. Koopmans  
Raad van Advies
functie: benoemd door, c.q. afvaardiging van:
Lid Chris Blitz RTM Ouddorp
Lid Johan v.d. Hurk Stichts Trammuseum
Lid Diederik Menting Ned. Openluchtmuseum
Lid Peter Scheepmaker Haags Openbaar Vervoer Museum
Lid Bas Schenk RoMeO, RET
Lid Mark Vermeulen Amsterdam Vervoer Museum

Beleidsplan

De centrale, statutair vastgelegde doelstelling van de TS is het (doen) restaureren, bewaren en exploiteren van Nederlandse trams van historisch belang. Daartoe werft de TS middelen via donaties van individuele personen en subsidies van instellingen en organisaties.
Restauratieprojecten worden projectmatig uitgevoerd door daartoe door de TS aangewezen werkgroepen van vrijwilligers, waar nodig aangevuld met professionele krachten. Na voltooiing van een restauratieproject wordt het object - doorgaans een rijvaardig tramrijtuig - ondergebracht bij een door de TS te kiezen beheersorganisatie; meestal is dat een bestaand (tram-)museum met een collectie waarin het betreffende object een logische plaats kan innemen. De Nederlandse collectie museumtrams is inmiddels nagenoeg compleet, op enkele projecten na.
De aandacht verschuift dan ook geleidelijk van restauratie en reconstructie naar conservering, beheer en exploitatie. Naast fondsenwerving is dan ook het voortdurend overleg met vervoerbedrijven en musea een primaire activiteit van de TS.
Doel is ook op langere termijn de onmisbare medewerking van deze partners te verzekeren.

Beloningsbeleid

Artikel 11 van de statuten bepaalt dat de bestuursleden van de TS geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Wel kunnen ze onkosten die ze als bestuurslid hebben gemaakt, vergoed krijgen.
De TS heeft geen personeel in dienst.


Verslag van activiteiten

In de afgelopen drie jaar (2018 – 2020) heeft de Tramweg Stichting diverse activiteiten ontplooid.

Restauraties

Er wordt gewerkt aan de restauratie van een viertal wagens, waarvan er twee in de remise van de HTM in de Lijsterbesstraat in Den Haag staan, één wagen in het TS-museumdepot in Overloon en één wagen bij de Stichting RoMeO aan de Kootsekade in Rotterdam.

In Den Haag bevinden zich de wagens van de voormalige Haagsche Tramweg Maatschappij (tegenwoordig HTM) te weten de motorwagen 294, bouwjaar 1925, en de open strandwagen 402, ontstaan uit de in 1896 door Franco Belge gebouwde serie paardentramrijtuigen. Dit voertuig is de oudste tramwagen in Nederland.

In het TS-museumdepot in Overloon staat motorwagen 1 van de Twentsche Electrische Tramweg Maatschappij (TET 1).

De aanhangwagen 387 van de Rotterdamse Electrische Tramweg Maatschappij (RET) is eigendom van de Tramweg-Stichting en wordt gerestaureerd door medewerkers van de stichting RoMeO.

Onderhoud

Er zijn zes tramrijtuigen rijvaardig waarvan twee historische goederenrijtuigen.

De vier personenrijtuigen (motorwagens en aanhangrijtuigen) worden gebruikt voor het maken van publieksritten. Onze rijvaardige personenrijtuigen zijn zowel eigendom geweest van de Noord Zuid Hollandsche Tramweg Maatschappij (NZH) als van de Haagsche Tramweg Maatschappij.

Ritten

Jaarlijks worden er vele publieksritten georganiseerd in de regio Haaglanden. Op o.a. Vlaggetjesdag en Open monumentendag, gedurende het monumenten weekend, waarbij tevens samengewerkt wordt met het Haags Openbaar Vervoer Museum.

In breder erfgoedverband organiseren we o.a. rondreizen zoals bijvoorbeeld tram en pakschuit ‘Nooit Gedacht’ in de regio.

Reeds enkele keren is de TS met diverse museumtrams in het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem opgetreden. Er zijn gesprekken gaande om dit in de nabije toekomst te kunnen herhalen.

Ook treedt de TS met haar museumwagens op bij andere manifestaties. Verder is het voor particulieren en instellingen mogelijk een tram te huren en een rit te maken op het tramnet in de Haagse Regio. Daaronder vallen ook de publieksritten. Dit type ritten noemen wij bijzonder vervoer.


Financieel jaarverslag 2021

De begroting voor 2021 voorzag in een positief resultaat van € 5.611,00. In de begroting zijn niet de baten en lasten van de werkgroep Scheveningen opgenomen. De werkgroep TS Scheveningen heeft voor de verhuizing naar het HOVM een bedrag van € 9.000,00 gereserveerd. Ook in 2021 zijn er in verband met het Covid-19 virus een beperkt aantal tramritten gereden. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 10.711,86 en de algemene reserve is toegenomen tot € 46.626,95.

Balans

Activa

De post ,,Debiteuren” van € 4.000,00 heeft betrekking op de nog te ontvangen toegezegde subsidies voor de HTM 402.

De betaalde kosten van € 1.576,09 voor het komend boekjaar is voor de “aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven”.

Het saldo van de TS Werkgroep Scheveningen bedraagt € 18.288,76 en is afgenomen met € 1.186,76 ten opzichte van het saldo van 2020.

Passiva

De “TS-projecten” laten een saldo zien van € 205.626,26. Hierin zijn opgenomen de toegezegde subsidie voor de HTM 402 en reserveringen voor de rekening TS Algemeen.

TS Algemeen   € 30.449,70
TS Onderhoud   € 20.039,27
TS Restauratie   € 155.137,29
Overig   € 0,00

 

Resultaatrekening TS

De baten en lasten hebben betrekking op de financiën welke via het Dagelijks Bestuur van de TS lopen.

Baten

604 donateurs/medewerkers hebben in 2021 € 28.027,07 (incl. € 42,00 voor 2020) bijeengebracht met een gemiddelde van € 46,33 per donateur. Het gemiddelde laat een lichte daling zien van 1,3 % ten opzichte van 2020 (€ 46,94).

Er is voor € 10.460,00 aan periodieke giften ontvangen. Hiervan was € 1.160,00 bestemd voor algemene donatie en voor € 9.300,00 is aangegeven voor welk doel het geld bestemd is.

Verschillende medewerkers hebben hun declaraties als gift geschonken aan de Tramweg-Stichting.

De Tramweg-Stichting heeft een legaat mogen ontvangen van € 5.000,00.

Lasten

De algemene kosten bestaan uit o.a. kantoor/porti, reis- en verblijfkosten, bankkosten en notariskosten en kwam uit op € 3.276,61

Voor het gebruik van de ruimten bij HTM is geen bedrag gereserveerd. De huur van de overige locaties bedroeg netto € 7.806.52.

In 2021 heeft er een transport plaatsgevonden van Workum naar Den Haag. De rekening bedroeg € 2.375,00.

De inventaris is afgeschreven voor een bedrag van € 1.314,62.


TS-bestuur


Balans per 31 december 2021

Activa
Kas 234,65
Banken 124.097,64
Spaarrekeningen 115.136,01
Rollend materieel TS 1,00
Debiteuren 4.000,00
Betaalde kosten nieuw boekjaar 1.576,09
TS Werkgroep Scheveningen 18.288,76
TS Inventaris 2.629,28
_________
Activa totaal 265.963,43
 
Passiva
Algemene reserve 46.626,95
Donaties voor volgend boekjaar 13.660,22
TS projecten 205.626,26
Fondsen Werkgroepen geen projecten 50,00
__________
Passiva totaal 265.963,43

 

Resultaat per 31 december 2021

Baten
Donateurs 28.027,07
Giften/legaten 5.000,00
Rentebaten 2,26
Ontvangen huur 1.356,00
Werkgroep Scheveningen overige baten 8.710,10
Werkgroep Scheveningen, rij-opbrengsten 3.578,53
Werkgroep Scheveningenbaten via DB 4.000,00
_________
Baten totaal 50.673,96
Lasten
Algemene kosten 3.276,61
Verzekeringen 3.008,63
Op Oude Rails 8.368,23
Jaarvergadering 337,10
Huisvesting algemeen 7.806,52
Transporten 2.375,00
Afschrijvingen TS-inventaris 1.314,62
Werkgroep Scheveningen overige lasten 3.706,93
Werkgroep Scheveningen onderhoud en restauraties 9.768,46
_________
Lasten totaal 39.962,10
_________
Baten -/- Lasten 10.711,86

In de vergadering van 7 februari 2022 heeft het bestuur de jaarrekening 2021 goedgekeurd en de penningmeester decharge verleend voor zijn boekhouding en financiële rapportage over 2021. Kascontrole door de kascommissie van de donateurs moet nog gebeuren.

Tramweg-Stichting
Wim Reedijk
penningmeester


Privacyverklaring

Voor deze website, https://www.tramwegstichting.nl/, geldt een Privacyverklaring ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/EU 2016/679, in werking per 25 mei 2018). U kunt deze verklaring nalezen op de pagina met het aanmeldingsformulier voor nieuwe donateurs.

naar boven