TRAMWEG–STICHTING

Organisatie

A327
NZH A327 Openluchtmuseum

Geschiedenis en doelstelling

Zo rond 1960 constateerden tramliefhebbers in de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (NVBS) dat er een tijdperk op zijn einde liep. Interlokale trambedrijven als de NZH en de RTM sloten steeds meer lijnen en gingen over op busexploitatie, terwijl de stadstrambedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag druk aan het moderniseren waren. Daarmee verdwenen steeds meer oude trams uit het stads- en streekbeeld.
Uit de museumcommissie van de NVBS kwam in 1965 de Tramweg-Stichting (TS) voort, die zich ten doel stelde historisch belangrijke tramrijtuigen en andere tramobjecten te bewaren, zo mogelijk in rijvaardige toestand. Of, zoals het nu nog altijd in Op Oude Rails staat vermeld:

De Tramweg-Stichting, opgericht op 11 augustus 1965, steunt pogingen om Nederlands trammaterieel te restaureren, voor het nageslacht te bewaren en er zo mogelijk mee te rijden.
Om dat doel te bereiken, probeert de TS financiële middelen te vergaren om daarmee tot sloop gedoemde tramrijtuigen te redden. Niet iedere tram natuurlijk; het moet wel gaan om bijvoorbeeld de laatste vertegenwoordiger van een bepaald type, of een rijtuig met een bijzondere levensloop, etcetera.
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met plaatselijke vervoersmusea, het Nederlands Spoorwegmuseum en andere organisaties op het gebied van industriële archeologie. Ook internationaal bestaan contacten met verwante organisaties die zich bezighouden met het bewaren van mobiel erfgoed.

Voor de duidelijkheid: niet alleen elektrische tramwagens horen tot het werkterrein van de TS, de stichting ontfermt zich ook over loks, rijtuigen en wagons van Nederlandse stoomtrambedrijven, met inbegrip van diesel- en diesel-elektrische motorrijtuigen. Inkomsten krijgt de TS onder meer uit bijdragen van donateurs op onze rekening NL49 RABO 0323 5429 64 (Penn. TS), en uit subsidies van verscheidene fondsen. Verder verlenen vrijwilligers, (vervoers- en andere) ondernemingen, en medewerkers van vervoerbedrijven kostenloos hun medewerking. Het ene tramrijtuig is makkelijker te restaureren dan het andere; soms moeten grote delen nieuw gebouwd worden om een replica te construeren. De kosten kunnen makkelijk oplopen tot € 100.000, en soms nog meer.


Donateur worden?

We verwelkomen u graag als donateur. De minimumdonatie is € 18,-.

U kunt zich per traditionele post opgeven als donateur bij het secretariaat van de TS, Julianastraat 49, 1165 GT Halfweg, of via het aanmeldingsformulier (klik) elders op deze website.

"En als ik donateur ben, wat krijg ik daar dan voor?"

op oude rails
Op Oude Rails nr 250

aanmeldingsformulier (klik)


ANBI

De Tramweg-Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een ANBI zijn voor de schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Over ontvangen erfenissen en schenkingen hoeft de TS als ANBI geen erf- of schenkbelasting te betalen. Regelgeving ANBI.
Verderop op deze pagina vindt u de gegevens die wij als stichting moeten vermelden ingevolge de publicatieplicht voor ANBI′s:

.


Periodieke gift aan de TS?

Aftrekbaar en zonder notaris

Overweegt u een periodieke gift aan de TS te doen, bijvoorbeeld ieder jaar een vast bedrag? Daarvoor is nu geen bezoek aan de notaris meer nodig. Vanaf 1 januari 2014 kunt u dat eenvoudig regelen door samen met de Tramweg-Stichting een formulier van de Belastingdienst in te vullen.

Het moet dan wel gaan om een periodieke gift gedurende minimaal vijf jaar, waarbij de TS minstens eenmaal per jaar een bedrag ontvangt.

Uw periodieke gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Omdat de TS erkend is als een 'culturele instelling met een algemeen nut beogend doel' (culturele ANBI), mag u ieder jaar 100 procent + 25 procent extra van het geschonken bedrag aftrekken. Er geldt wel een drempel voor die extra 25 procent: dat mag maximaal 1250 euro zijn, ook als het basisbedrag hoger is dan 5000 euro.

De toelichting van de Belastingdienst vindt u hier. Gebruik het formulier formulier Periodieke Gift in Geld.

Mocht u geen toegang hebben tot het internet, dan kunt u het formulier per briefpost bij het secretariaat van de TS aanvragen en dan sturen we het u op papier toe.


 

Tramweg-Stichting - ANBI-gegevens

De officiële naam volgens de statuten is Tramweg-Stichting. Deze wordt volledig gebruikt, of afgekort als TS. Statuten van de TS (pdf-bestand).
De Tramweg-Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41150154, niet te verwarren met het RSIN-nummer.
Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Tramweg-Stichting is 0040.65.086.

Contact

e-mail:
Secretariaat Tramweg-Stichting:
(geen bezoekadres)
Julianastraat 49
1165 GT Halfweg

Financiële zaken

Penningmeester:
W. (Wim) Reedijk
Rudyard Kiplingerf 228
3315 AJ Dordrecht
telefoon 078-6300776
e-mail:
NL49 RABO 0323 5429 64 t.n.v. Penningmeester Tramweg Stichting

Redactie kwartaalblad Op Oude Rails

Redactie OOR
Erfvoort 32
2211 DE Noordwijkerhout
0252-375439 (buiten kantooruren)
e-mail:

Contactgegevens van werkgroepen die trams beheren, restaureren en exploiteren: werkgroepenpagina.


Bestuursleden Tramweg Stichting

functie:benoemd door, c.q. afvaardiging van:
voorzitter A. Staal bestuur
secretaris vacature bestuur
penningmeester/wnd. secr. W. Reedijk bestuur
erelid P.P.M. Kalse bestuur
erelid W. Saher bestuur
erelid J.J.G. Koopmans bestuur
lid P.H. Hekking donateurs
lid J. v.d. Hurk Stichts Trammuseum
lid R.J. Naber Werkgroep Scheveningen / NVBS
lid vacature SHM
lid vacature Amsterdam Vervoer Museum
lid B.A. Schenk RoMeO
lid Chr. Blitz RTM Ouddorp
lid W. Roelofs NOM

Beleidsplan

De centrale, statutair vastgelegde doelstelling van de TS is het (doen) restaureren, bewaren en exploiteren van Nederlandse trams van historisch belang. Daartoe werft de TS middelen via donaties van individuele personen en subsidies van instellingen en organisaties.
Restauratieprojecten worden projectmatig uitgevoerd door daartoe door de TS aangewezen werkgroepen van vrijwilligers, waar nodig aangevuld met professionele krachten. Na voltooiing van een restauratieproject wordt het object - doorgaans een rijvaardig tramrijtuig - ondergebracht bij een door de TS te kiezen beheersorganisatie; meestal is dat een bestaand (tram-)museum met een collectie waarin het betreffende object een logische plaats kan innemen. De Nederlandse collectie museumtrams is inmiddels nagenoeg compleet, op enkele projecten na.
De aandacht verschuift dan ook geleidelijk van restauratie en reconstructie naar conservering, beheer en exploitatie. Naast fondsenwerving is dan ook het voortdurend overleg met vervoerbedrijven en musea een primaire activiteit van de TS.
Doel is ook op langere termijn de onmisbare medewerking van deze partners te verzekeren.

Beloningsbeleid

Artikel 11 van de statuten bepaalt dat de bestuursleden van de TS geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Wel kunnen ze onkosten die ze als bestuurslid hebben gemaakt, vergoed krijgen.
De TS heeft geen personeel in dienst.


Verslag van activiteiten

In 2014 konden de volledig gerestaureerde Haagse motorrijtuigen 58 en 77 worden getoond aan het publiek en werden ze goedgekeurd voor ritten op het HTM-net. Het bijbehorende aanhangrijtuig 779 kwam ook gereed en werd ter keuring aangeboden.

Het grondig gereviseerde casco van de Rotterdamse bijwagen 387, representant van een van de weinige Rotterdamse tramtypen die nog ontbreken in de Maasstedelijke collectie, werd overgebracht naar de remise Hillegersberg. Daar werd in 2014 het Rotterdams Trammuseum geopend, en de 387 wordt er verder gerestaureerd.

De grote collectie Amsterdamse tramrijtuigen, die in 2010 door de TS werd aangekocht om ze veilig te stellen voor het nageslacht, wordt in 2015 overgedragen aan een speciaal daarvoor opgerichte beheersstichting, Amsterdam Vervoer Museum. In 2014 werd die overdracht voorbereid.

Ook in 2014 heeft het bestuur van de TS veel tijd besteed aan de zogeheten stallingsproblematiek.
Gerestaureerde trams zijn relatief grote museumobjecten die bovendien specifieke eisen stellen aan de ruimte waar zij worden bewaard. Vooral in de Randstad is de ruimte steeds schaarser, en de huur van opslag- en stallingsruimte op verschillende plaatsen in het land doet een groot beroep op de financiële middelen van de TS.


Financieel jaarverslag 2018

Balans

Activa

De post “Debiteuren” van € 122.380,00 bestaat uit de volgende onderdelen.

HTM 402 Subsidies € 121.000,00
EMA Huuraandeel € 500,00
Stalling Huuraandeel Den Haag LB, Schev.; Overloon € 880,00

Het nog af te schrijven bedrag per 31 december 2018 voor de veiling AVM bedraagt € 9.548,00.
De betaalde kosten van € 1490,58 voor het komend boekjaar hebben betrekking op de kosten van de website (€ 70,52) en de ongevallenverzekering (€ 1420,06).
Het saldo van de TS Werkgroep Scheveningen is toegenomen met € 340,44 en bedraagt €17.531,83.

Passiva

In 2018 heeft er geen reserving plaatsgevonden voor de Jan Voerman Prijs.

De post "Crediteuren" van € 58.940,68 heeft betrekking op de huur van ruimte in de remises Scheveningen en Lijsterbesstraat (Den Haag) evenals de loods in Overloon.

Scheveningen/Lijsterbesstraat € 57.600,00
Overloon € 1.340,68

De “TS projecten” laten een saldo zien van € 211.918,45. Hierin zijn opgenomen de toegezegde subsidie voor de HTM 402 en de nog te ontvangen subsidies uit voorgaande jaren.

TS Algemeen   € 2.965,57
TS Onderhoud   € 11.078,65
TS Restauratie   € 196.828,61
HTM 1227   -€ 284,38
NZH 619-620   € 30,00
Loodsenfonds   € 1.300,00

 

Resultaatrekening TS Algemeen

Baten

706 donateurs hebben in 2018 € 29.198 (incl. € 103,00 voor 2017) bijeengebracht met een gemiddelde van € 41,36 per donateur. Het gemiddelde laat een lichte stijging zien ten opzichte van 2017 (€ 40,66).

Er zijn giften en legaten ontvangen waarbij soms is aangegeven voor welk restauratie- of onderhoudsproject het geld bestemd is.

Lasten

De algemene kosten bestaan uit kantoorkosten als porti, drukwerk (niet het blad OOR) en kwam uit op € 3.309,49. Het grootste deel hiervan (€ 1.250,46) bestaat uit reiskosten van de medewerkers waarvan een aantal de reiskosten als gift hebben geschonken.

Het grootste deel van de rekening huisvesting wordt ingenomen door de huur van de ruimten bij HTM. Het totaalbedrag aan huisvesting (€ 20.538,87) is iets lager dan in 2017. Dit komt doordat enkele rekeningen voor de huur nog niet waren ontvangen op 31 december 2018.

Resultaatrekening TS Scheveningen

De toename van het saldo is als volgt samengesteld:

Baten

De werkgroep Scheveningen heeft de volgende baten behaald:

Rijopbrengsten   € 12.136,47
Overig   € 2.291,55

 

Lasten

De gemaakte kosten voor de werkgroep Scheveningen zijn als volgt te specificeren:

Onderhoud en restauraties   € 11.331,00
Overig   € 2.756,58

4 mei 2019
TS-bestuur


Balans per 31 december 2018

Activa
Kas 310,00
Banken 132.408,42
Spaarrekeningen 28.119,03
Rollend materieel TS en AVM 1,00
Debiteuren 122.380,00
Afschrijven collectie AOM
ten laste van TS
9.548,00
Betaalde kosten nieuw boekjaar 1.490,58
TS Werkgroep Scheveningen 17.531,83
_________
Activa 311.788,86
 
Passiva
Algemene reserve 27.123,78
Jan Voerman prijs 937,50
Crediteuren 58.940,68
Donaties voor volgend boekjaar 12.818,45
TS projecten 211.918,45
Fondsen Werkgroepen geen projecten 50,00
__________
Passiva 311.788,86

 

Resultaat per 31 december 2018

Baten Rekening
2018
Donateurs 29.198,41
Giften/legaten 1.700,00
Rentebaten 21,51
Advertenties 150,00
Terugontvangen huurkosten (niet AOM-boedel) 1.137,00
Baten Werkgroep Scheveningen excl. ritopbrengsten  
Baten Werkgroep Scheveningen ritopbrengsten 12.136,47
_________
Baten 46.634.94
Lasten
Algemene kosten 3.309,49
Verzekeringen 3.164,98
Op Oude Rails 8.390,75
Jaarvergadering en estafette -438,58
Huisvesting algemeen excl. AOM-boedel 20.538,87
Transporten 1.650,00
Afgeschreven bedrag collectie AOM 6.764,00
Werkgroep Scheveningen excl. onderh. en restauraties 257,96
Lasten werkgroep Scheveningen overig 2.756,58
Lasten Werkgroep Scheveningen onderhoud en restauraties 11.331,00
_________
Lasten 57.725,05
_________
Baten - Lasten -11.090,11

Privacyverklaring

Voor deze website, https://www.tramwegstichting.nl/, geldt een Privacyverklaring ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/EU 2016/679, in werking per 25 mei 2018). U kunt deze verklaring nalezen op de pagina met het aanmeldingsformulier voor nieuwe donateurs.

naar boven