TRAMWEG–STICHTING

Organisatie

A327
NZH A327 Openluchtmuseum

Geschiedenis en doelstelling

Zo rond 1960 constateerden tramliefhebbers in de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (NVBS) dat er een tijdperk op zijn einde liep. Interlokale trambedrijven als de NZH en de RTM sloten steeds meer lijnen en gingen over op busexploitatie, terwijl de stadstrambedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag druk aan het moderniseren waren. Daarmee verdwenen steeds meer oude trams uit het stads- en streekbeeld.
Uit de museumcommissie van de NVBS kwam in 1965 de Tramweg-Stichting (TS) voort, die zich ten doel stelde historisch belangrijke tramrijtuigen en andere tramobjecten te bewaren, zo mogelijk in rijvaardige toestand. Of, zoals het nu nog altijd in Op Oude Rails staat vermeld:

De Tramweg-Stichting, opgericht op 11 augustus 1965, steunt pogingen om Nederlands trammaterieel te restaureren, voor het nageslacht te bewaren en er zo mogelijk mee te rijden.
Om dat doel te bereiken, probeert de TS financiële middelen te vergaren om daarmee tot sloop gedoemde tramrijtuigen te redden. Niet iedere tram natuurlijk; het moet wel gaan om bijvoorbeeld de laatste vertegenwoordiger van een bepaald type, of een rijtuig met een bijzondere levensloop, etcetera.
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met plaatselijke vervoersmusea, het Nederlands Spoorwegmuseum en andere organisaties op het gebied van industriële archeologie. Ook internationaal bestaan contacten met verwante organisaties die zich bezighouden met het bewaren van mobiel erfgoed.

Voor de duidelijkheid: niet alleen elektrische tramwagens horen tot het werkterrein van de TS, de stichting ontfermt zich ook over loks, rijtuigen en wagons van Nederlandse stoomtrambedrijven, met inbegrip van diesel- en diesel-elektrische motorrijtuigen. Inkomsten krijgt de TS onder meer uit bijdragen van donateurs op onze rekening NL49 RABO 0323 5429 64 (Penn. TS), en uit subsidies van verscheidene fondsen. Verder verlenen vrijwilligers, (vervoers- en andere) ondernemingen, en medewerkers van vervoerbedrijven kostenloos hun medewerking. Het ene tramrijtuig is makkelijker te restaureren dan het andere; soms moeten grote delen nieuw gebouwd worden om een replica te construeren. De kosten kunnen makkelijk oplopen tot € 100.000, en soms nog meer.


Donateur worden?

We verwelkomen u graag als donateur. De minimumdonatie is € 18,-.

U kunt zich per traditionele post opgeven als donateur bij het secretariaat van de TS, Julianastraat 49, 1165 GT Halfweg, of via het aanmeldingsformulier (klik) elders op deze website.

"En als ik donateur ben, wat krijg ik daar dan voor?"

op oude rails
Op Oude Rails nr 250

aanmeldingsformulier (klik)


ANBI

De Tramweg-Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een ANBI zijn voor de schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Over ontvangen erfenissen en schenkingen hoeft de TS als ANBI geen erf- of schenkbelasting te betalen. Regelgeving ANBI.
Verderop op deze pagina vindt u de gegevens die wij als stichting moeten vermelden ingevolge de publicatieplicht voor ANBI′s:

.


Periodieke gift aan de TS?

Aftrekbaar en zonder notaris

Overweegt u een periodieke gift aan de TS te doen, bijvoorbeeld ieder jaar een vast bedrag? Daarvoor is nu geen bezoek aan de notaris meer nodig. Vanaf 1 januari 2014 kunt u dat eenvoudig regelen door samen met de Tramweg-Stichting een formulier van de Belastingdienst in te vullen.

Het moet dan wel gaan om een periodieke gift gedurende minimaal vijf jaar, waarbij de TS minstens eenmaal per jaar een bedrag ontvangt.

Uw periodieke gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Omdat de TS erkend is als een 'culturele instelling met een algemeen nut beogend doel' (culturele ANBI), mag u ieder jaar 100 procent + 25 procent extra van het geschonken bedrag aftrekken. Er geldt wel een drempel voor die extra 25 procent: dat mag maximaal 1250 euro zijn, ook als het basisbedrag hoger is dan 5000 euro.

De toelichting van de Belastingdienst vindt u hier. Gebruik het formulier formulier Periodieke Gift in Geld.

Mocht u geen toegang hebben tot het internet, dan kunt u het formulier per briefpost bij het secretariaat van de TS aanvragen en dan sturen we het u op papier toe.


 

Tramweg-Stichting - ANBI-gegevens

De officiële naam volgens de statuten is Tramweg-Stichting. Deze wordt volledig gebruikt, of afgekort als TS. Statuten van de TS (pdf-bestand).
De Tramweg-Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41150154, niet te verwarren met het RSIN-nummer.
Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Tramweg-Stichting is 0040.65.086.

Contact

e-mail:
Secretariaat Tramweg-Stichting:
(geen bezoekadres)
Julianastraat 49
1165 GT Halfweg

Financiële zaken

Penningmeester:
W. (Wim) Reedijk


telefoon
e-mail:
NL49 RABO 0323 5429 64 t.n.v. Penningmeester Tramweg Stichting

Informatiekraam en TS-assortiment

A. (Aad) Kok
Pollux 65
2651 HC Berkel en Rodenrijs
e-mail:

Redactie kwartaalblad Op Oude Rails

Redactie OOR
Erfvoort 32
2211 DE Noordwijkerhout
0252-375439 (buiten kantooruren)
e-mail:

Contactgegevens van werkgroepen die trams beheren, restaureren en exploiteren: werkgroepenpagina.


Bestuursleden Tramweg Stichting

functie:benoemd door, c.q. afvaardiging van:
voorzitter A. Staal bestuur
secretaris/penningmeester W. Reedijk bestuur
erelid P.P.M. Kalse bestuur
erelid W. Saher bestuur
erelid A. Venderbos bestuur
lid P.H. Hekking donateurs
lid J. v.d. Hurk Stichts Trammuseum
lid R.J. Naber Werkgroep Scheveningen / NVBS
lid   SHM
lid   Amsterdam Vervoer Museum
lid B.A. Schenk RoMeO
lid R. Sparreboom RTM Ouddorp

Beleidsplan

De centrale, statutair vastgelegde doelstelling van de TS is het (doen) restaureren, bewaren en exploiteren van Nederlandse trams van historisch belang. Daartoe werft de TS middelen via donaties van individuele personen en subsidies van instellingen en organisaties.
Restauratieprojecten worden projectmatig uitgevoerd door daartoe door de TS aangewezen werkgroepen van vrijwilligers, waar nodig aangevuld met professionele krachten. Na voltooiing van een restauratieproject wordt het object - doorgaans een rijvaardig tramrijtuig - ondergebracht bij een door de TS te kiezen beheersorganisatie; meestal is dat een bestaand (tram-)museum met een collectie waarin het betreffende object een logische plaats kan innemen. De Nederlandse collectie museumtrams is inmiddels nagenoeg compleet, op enkele projecten na.
De aandacht verschuift dan ook geleidelijk van restauratie en reconstructie naar conservering, beheer en exploitatie. Naast fondsenwerving is dan ook het voortdurend overleg met vervoerbedrijven en musea een primaire activiteit van de TS.
Doel is ook op langere termijn de onmisbare medewerking van deze partners te verzekeren.

Beloningsbeleid

Artikel 11 van de statuten bepaalt dat de bestuursleden van de TS geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Wel kunnen ze onkosten die ze als bestuurslid hebben gemaakt, vergoed krijgen.
De TS heeft geen personeel in dienst.


Verslag van activiteiten

In 2014 konden de volledig gerestaureerde Haagse motorrijtuigen 58 en 77 worden getoond aan het publiek en werden ze goedgekeurd voor ritten op het HTM-net. Het bijbehorende aanhangrijtuig 779 kwam ook gereed en werd ter keuring aangeboden.

Het grondig gereviseerde casco van de Rotterdamse bijwagen 387, representant van een van de weinige Rotterdamse tramtypen die nog ontbreken in de Maasstedelijke collectie, werd overgebracht naar de remise Hillegersberg. Daar werd in 2014 het Rotterdams Trammuseum geopend, en de 387 wordt er verder gerestaureerd.

De grote collectie Amsterdamse tramrijtuigen, die in 2010 door de TS werd aangekocht om ze veilig te stellen voor het nageslacht, wordt in 2015 overgedragen aan een speciaal daarvoor opgerichte beheersstichting, Amsterdam Vervoer Museum. In 2014 werd die overdracht voorbereid.

Ook in 2014 heeft het bestuur van de TS veel tijd besteed aan de zogeheten stallingsproblematiek.
Gerestaureerde trams zijn relatief grote museumobjecten die bovendien specifieke eisen stellen aan de ruimte waar zij worden bewaard. Vooral in de Randstad is de ruimte steeds schaarser, en de huur van opslag- en stallingsruimte op verschillende plaatsen in het land doet een groot beroep op de financiële middelen van de TS.


Financiële verantwoording

BALANS per ultimo 2016

Activa

De post “Debiteuren” laat een saldo zien van € 16.579,00 en is als volgt samengesteld.

Advertenties in het blad Op Oude Rails (OOR) € 50,00
Opbrengst EMA € 500,00
Huuraandeel 2016 € 1.029,00
Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds voor aanschaf TET 1 € 15.000,00

Het nog af te schrijven bedrag per 31 december 2016 voor de veiling AVM bedraagt € 23.436,00. De betaalde kosten van € 1.373,00 voor het komend boekjaar hebben betrekking op de verzekering voor het jaar 2017.

Dit jaar hebben we de inkomsten/uitgaven van de werkgroep Scheveningen in de verslaglegging opgenomen. Hiertoe is per 1 januari 2016 het saldo van € 8.415,00 van de werkgroep Scheveningen in de administratie opgenomen, wat een eenmalig positieve invloed heeft op het resultaat over 2016.

Passiva

De reservering voor de Jan Voerman prijs is met € 313,00 toegenomen tot € 938,00.

Aan de crediteuren is een bedrag van € 14.400,00 toegevoegd voor de huur in 2016 van Scheveningen en de Lijsterbesstraat.

De “Fondsen Werkgroepen geen projecten” laten een saldo zien van € 50,00.

De “TS projecten” laten een saldo zien van € 71.113,00, als volgt samengesteld.

TS Algemeen € 14.711,00
TS Onderhoud € 6.969,00
TS Restauratie € 49.403,00
Overig € 30,00

Het restant van € 11.664,00 voor “Restbedrag collectie SBCAVM” is in zijn geheel vergoed aan SBCAVM.

Resultaatrekening

Baten

727 donateurs hebben in 2016 € 29.058,00 bijeengebracht met een gemiddelde van € 39,97 per donateur. Er zijn giften en legaten ontvangen maar ook specifieke giften. In de rekening “Bijdrage fondsen” is een gift opgenomen ter grootte van € 2.500,00 afkomstig van de Stg. Lennep Bartel Fonds.

Voor de restauratie van de HTM 402 zijn specifieke giften ontvangen voor een totaal van € 7.469,00. De giften zijn toegevoegd aan het project “HTM 402”.

De rentebaten van € 645,00 zijn in januari 2016 ontvangen en hebben betrekking op de opgebouwde rente in 2015.

De firma W.E. Schoenmakers is gestopt met het plaatsen van advertenties in het blad OOR. De ontvangen vergoeding voor het plaatsen van advertenties bleef daardoor beperkt tot € 100,00.

De overige baten van € 1.526,00 hebben betrekking op het overboeken van het saldo van de rekeningen “TS Boekwinkel” en “TS Op Oude Rails” naar de algemene rekening.

Lasten

De algemene kosten bestaan uit kantoorkosten zoals porti, drukwerk (niet het blad OOR) en kwam uit op € 4.956,00. Hierin is een afschrijving van € 2.000,00 opgenomen wegens het niet verzilveren van geschatte opbrengsten EMA.

In de rekening “Huisvesting algemeen (ex AOM Boedel) is een gift opgenomen van € 500,00 voor de stalling van de wagens in de Lijsterbesstraat.

De kosten voor het blad OOR komen iets hoger uit dan begroot.

De kosten voor de depots en werkgroepen kwam nagenoeg overeen met het bedrag dat is begroot.

TS-bestuur

Balans per 31 december 2016

Activa
Kas 66
Banken 74.087
Spaarrekeningen 28.007
Rollend materieel TS en AVM 1
Debiteuren 16.579
Afschrijven collectie AOM
ten laste van TS
23.436
Betaalde kosten nieuw boekjaar 1.373
TS Werkgroep Scheveningen 15.782
_________
Activa 159.331
Passiva
Algemene reserve 44.873
Jan Voerman prijs 938
Crediteuren 28.800
Donaties voor volgend boekjaar 13.557
Fonds restauratie Asd1
Fondsen Werkgroepen geen projecten 50
TS projecten 71.113
TS lopende AVM projecten
(Restauratie)
Saldo AVM (Huur Materieel
Restbedrag collectie SBCAVM
__________
Passiva 159.331

 

Resultaat per 31 december 2016

Baten Rekening
2016
Donateurs 29.058
Giften/legaten 31.600
Bijdrage fondsen 2.500
Giften restauraties part 8.025
Giften van medewerkers 702
Rentebaten 645
Advertenties 100
Overige baten 1.526
Terug ontvangen kosten
(niet AOM boedel)
1.029
Opgenomen uit fonds grote projecten
Baten Werkgroep Scheveningen
excl. rijopbrengsten
7.699
Baten Werkgroep Scheveningen
rijopbrengsten
11.503
Baten Werkgroep Scheveningen
overig
8.415
_________
102.802
Lasten
Algemene kosten 4.956
Notariskosten
voor giften en legaten
36
Verzekeringen 2.698
Op Oude Rails 9.639
Jaarvergadering en estafette 506
Reservering Jan Voermanprijs 313
Huisvesting algemeen
excl. AOM-boedel
16.290
Transporten
Kosten depots en werkgroepen
Algemeen (geen projecten)
119
Onderhoud materieel
Giften doorgeboekt naar
de diverse projecten
8.025
Donaties doorgeboekt
naar diverse projecten
5.876
Diverse lasten
Afgeschreven bedrag
collectie AOM
10.146
Reservering afschrijven
bedrag SBCAVM
Afgeschreven bedrag EMA 2.000
Depots/werkgroepen
te besteden
Lasten Werkgroep Scheveningen
excl. onderhoud en restauraties
228
Lasten Werkgroep
Scheveningen overig
1.509
Lasten WErkgroep Scheveningen
onderhoud en restauraties
10.326
Lasten TS Boekwinkel 200
Doorboeking van (giften/legaten
en giften restauraties part)
_________
72.867
_________
Baten - Lasten 29.935

Privacyverklaring

Voor deze website, https://www.tramwegstichting.nl/, geldt een Privacyverklaring ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/EU 2016/679, in werking per 25 mei 2018). U kunt deze verklaring nalezen op de pagina met het aanmeldingsformulier voor nieuwe donateurs.

naar boven